Hållbarhet

Hållbarhet är en hjärtesak för Stiftelsens för Åbo Akademi museer. Vi utvecklar vår verksamhet på många olika sätt för att den ska bli mer ekologisk, tillgänglig och hållbar. På den här sidan kan du bekanta dig närmare med vårt hållbarhetsarbete. 

Miljöarbete

Stiftelsens för Åbo Akademi museer Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och Casa Haartman förbinder sig till att ta i beaktande hur museiverksamheten i respektive museum påverkar miljön. 

Vi uppmuntrar vår personal och våra intressenter att göra hållbara val till exempel genom att informera om hållbara sätt att ta sig till våra verksamhetsplatser. Vi uppmärksammar ekologiska perspektiv i den interna och externa kommunikationen. Vi tar i beaktande miljöns mångfald i museernas omgivning genom att ordna program som uppmuntrar till miljömedvetenhet. 

I fokus för utvecklandet av hållbarhetsaspekterna i vår verksamhet står införskaffningar, elförbrukning, avfallshanteringen och återanvändning av material. 

Museet Ett Hems klimatmål är återanvändning av material, speciellt gällande packning av museiföremål. Vi uppmärksammar naturens mångfald i museets omgivning genom att plantera växter som lockar till sig pollinerare och ökar fokus på klimatfrågor i den externa kommunikationen. Vi strävar även till att minska elförbrukningen. 

Klimatlöftet

Egentliga Finlands museers gemensamma projekt Klimatlöftet 
Stiftelsens för Åbo Akademi museer, Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och Casa Haartman deltog i Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet. Projektet pågick under åren 2022–2023. 

Inom projektet utvecklade tretton professionellt drivna museer sina verksamheter och granskade kritiskt sina verksamhetsfält ur den ekologiska hållbarhetens synvinkel. 

Vart och ett av museerna genomförde åtminstone en åtgärd med syftet att antingen minska på klimatbelastningen (CO2-fotavtryck) eller att ha en positiv miljöpåverkan (ekologiskt handavtryck). Som ett resultat av projektet kommer museerna att omfatta nya, ekologiskt hållbara verksamhetssätt samt att dela information och verksamhetsmodeller både med museerna inom och utanför klimatprojektet. 

Att utveckla museernas arbete i nätverk och utnyttja delad kunskap spelade en central roll i projektet. Detta gjordes bland annat genom gemensamma utbildningar, fördjupande workshops, projektets interna informationsgång samt gemensamma anskaffningar.  

Stiftelsens för Åbo Akademi museer valde att gemensamt ta i bruk miljöhanteringssystemet Ekokompassen. Ekokompassen är ett inhemskt företag som ägs av Finlands naturskyddsförbund. Miljöhanteringssystemet hjälper museerna att granska sin verksamhet ur miljöperspektiv och att beakta miljösynpunkter på verksamhetens alla nivåer. 

Ekokompass

Ekokompassen är ett miljöhanteringssystem och ett certifikat baserat på internationella standarder. Ekokompassen ägs av Finlands naturskyddsförbund.  

Uppbyggnaden av systemet inleds med en utredning och bedömning av verksamhetens miljöpåverkan. Därefter upprättas ett miljöprogram baserat på miljökonsekvensbeskrivningen. Certifikatet är ett erkännande av ett konsekvent miljöarbete baserat på en granskning av en utomstående expert. 

Miljöhanteringssystemet hjälper museerna att granska sin verksamhet ur ett miljöperspektiv och att framöver beakta miljösynpunkter på verksamhetens alla nivåer. Museernas gemensamma miljöprogram blev klart och togs i bruk i juni 2023. 

Vi har byggt upp ett miljöprogram med större och mindre åtgärder som skall utföras under en kommande treårsperiod. Programmet uppdateras kontinuerligt och efter tre år förnyas programmet och museerna blir åter auditerade för certifikatet. 

Miljöprogrammet innehåller bland annat åtgärder för energisparande, materialanvändning, kommunikation och naturens mångfald. Under den nuvarande treårsperioden (2023–2025) har vi som målsättning att inom vårt miljöarbete bland annat arbeta med frågor kring återanvändning av material, energianvändning, logistik och transport samt kommunikation. 

Tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet 

Museets adress är Biskopsgatan 14, 20500 Åbo. Museet har ingen egen parkering, men det finns parkeringsplatser längs med Biskopsgatan. Ingången till museet finns på gårdssidan. 

Museet ligger i ett plan på första våningen. Vid ingången fins en trappavsats med fyra trappsteg. Trösklarna inne i museet mellan rummen är 3–5 centimeter höga. Det är möjligt att besöka museet med manuell rullstol med hjälp av en assistent och att ta in en rollator eller en mindre barnvagn i museet. Museets personal assisterar gärna vid ankomsten. Personliga assistenter besöker museet gratis. Ledar- och assistenthundar är välkomna till museet. Ifall besökaren önskar sitta under museibesöket finns det hopfällbara stolar vid kassan. 

Museet har ingen tillgänglighetsanpassad toalett. 

Museets interiörer kan besökas digitalt på Digimuseo.fi.

Digital tillgänglighet 

Museet Ett Hems webbplats uppfyller Riktlinjer för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1 på nivå AA. Läs vårt tillgänglighetsutlåtande bakom länken.

Ekonomisk tillgänglighet 

Museet Ett Hem erbjuder en gratisdag per månad under sommarsäsongen. Vi erbjuder fri entré för att möjliggöra för alla att besöka museet, oavsett inkomstnivå.