27.12.2022

Museet Ett Hem deltar i Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet

Museet Ett Hem och Stiftelsens för Åbo Akademi två andra museer, Casa Haartman och Sibeliusmuseum deltar i Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet.

I projektet utvecklar tretton professionellt drivna museer sina verksamheter och granskar kritiskt sina verksamhetsfält ur den ekologiska hållbarhetens synvinkel.

Vart och ett av museerna genomför åtminstone en åtgärd med syftet att antingen minska på klimatbelastningen (CO2-fotavtryck) eller att ha en positiv miljöpåverkan (ekologiskt handavtryck). Som ett resultat av projektet kommer museerna att omfatta nya, ekologiskt hållbara verksamhetssätt samt att dela information och verksamhetsmodeller både med museerna inom och utanför klimatprojektet.

Att utveckla museernas arbete i nätverk och utnyttja delad kunskap spelar en central roll i projektet. Samarbeten förbättras i form av gemensamma utbildningar, fördjupande workshops, projektets interna informationsgång samt gemensamma anskaffningar. Delar av skolningarna kommer att öppnas för hela museifältet. Det öppna slutseminariet sammanställer den samlade kunskapen och best practices-modeller.

Stiftelsens för Åbo Akademi museer deltar i projektet genom att gemensamt ta i bruk miljöhanteringssystemet Ekokompassen. Ekokompassen är ett inhemskt företag som ägs av Finlands naturskyddsförbund. Miljöhanteringssystemet hjälper museerna att genomgående granska sin verksamhet ur miljöperspektiv och att i framtiden ta miljösynpunkter i beaktande på verksamhetens alla nivåer.